Translate to
Samen zorgen we ervoor dat jij je weer kunt focussen op je eigen werk

Doe jij nog te veel dingen, die je succes als ondernemer in de weg staan?


De virtual assistant+ structureert en professionaliseert de interne organisatie. Is je sparringpartner, organisator en uitvoerder waar jij dat nodig hebt. En zet een professionele backoffice op afstand neer, zodat jij je focussen kunt op de verdere ontwikkeling van je bedrijf.

vertel mij meer
Samen zorgen we ervoor dat jij je weer kunt focussen op je eigen werk

Doe jij nog te veel dingen, die je succes als ondernemer in de weg staan?


De virtual assistant+ structureert en professionaliseert de interne organisatie. Is je sparringpartner, organisator en uitvoerder waar jij dat nodig hebt. En zet een professionele backoffice op afstand neer, zodat jij je focussen kunt op de verdere ontwikkeling van je bedrijf.

vertel mij meer
Samen zorgen we ervoor dat jij je weer kunt focussen op je eigen werk

Doe jij nog te veel dingen, die je succes als ondernemer in de weg staan?


De virtual assistant+ structureert en professionaliseert de interne organisatie. Is je sparringpartner, organisator en uitvoerder waar jij dat nodig hebt. En zet een professionele backoffice op afstand neer, zodat jij je focussen kunt op de verdere ontwikkeling van je bedrijf.

vertel mij meer
Samen zorgen we ervoor dat jij je weer kunt focussen op je eigen werk

Doe jij nog te veel dingen, die je succes als ondernemer in de weg staan?De virtual assistant+ structureert en professionaliseert de interne organisatie Is je sparringpartner, organisator en uitvoerder waar jij dat nodig hebt En zet een professionele backoffice op afstand neer, zodat jij je focussen kunt op de verdere ontwikkeling van je bedrijf

vertel mij meer
Samen zorgen we ervoor dat jij je weer kunt focussen op je eigen werk

Doe jij nog te veel dingen, die je succes als ondernemer in de weg staan?De virtual assistant+ structureert en professionaliseert de interne organisatie Is je sparringpartner, organisator en uitvoerder waar jij dat nodig hebt En zet een professionele backoffice op afstand neer, zodat jij je focussen kunt op de verdere ontwikkeling van je bedrijf

vertel mij meer
Samen zorgen we ervoor dat jij je weer kunt focussen op je eigen werk

Doe jij nog te veel dingen, die je succes als ondernemer in de weg staan?De virtual assistant+ structureert en professionaliseert de interne organisatie Is je sparringpartner, organisator en uitvoerder waar jij dat nodig hebt En zet een professionele backoffice op afstand neer, zodat jij je focussen kunt op de verdere ontwikkeling van je bedrijf

vertel mij meer

Privacy reglement The Sourcing Connection B.V. en VAPlus4u.com

In dit Privacyreglement gebruikt The Sourcing Connection B.V. een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt): • The Sourcing Connection B.V.: hieronder valt ook de bedrijfsactiviteit die plaatsvindt onder de naam: VAPlus4u.com. • Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in jouw browser wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de internetsite van The Sourcing Connection B.V. registreert. • Reglement: dit privacyreglement. • Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
1. Toelichting op het Reglement
The Sourcing Connection B.V. mag de gegevens die je aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft The Sourcing Connection B.V. de plicht om haar klanten: • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door The Sourcing Connection B.V. worden verwerkt. • te melden wie de gegevens kunnen inzien. • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen. The Sourcing Connection B.V. vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft The Sourcing Connection B.V. in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens The Sourcing Connection B.V. expliciet om jouw toestemming moet vragen.
2. De persoonsgegevens die The Sourcing Connection B.V. gebruikt en het doel van het gebruik
The Sourcing Connection B.V. verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je: • klant wordt of bent van The Sourcing Connection B.V. • een zakelijke relatie bent van The Sourcing Connection B.V. • (via het contactformulier) contact met The Sourcing Connection B.V. opneemt, The Sourcing Connection B.V. verzamelt (mogelijk) jouw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, IP-adres en IBAN-gegevens als je klant wordt of bent. Deze gegevens stellen The Sourcing Connection B.V. in staat om: • de overeenkomst die klanten met The Sourcing Connection B.V. sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen. • de dienstverlening te kunnen leveren. • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is. • de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.
3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
The Sourcing Connection B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de The Sourcing Connection B.V., tenzij: • een wettelijk voorschrift dat verplicht. • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die The Sourcing Connection B.V. met jou heeft gesloten. • je daarvoor toestemming hebt gegeven.
4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
The Sourcing Connection B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement. Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor The Sourcing Connection B.V. worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door The Sourcing Connection B.V. beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit: • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor The Sourcing Connection B.V. om in te loggen in het digitale systeem. • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor The Sourcing Connection B.V. ten aanzien van alle aan The Sourcing Connection B.V. verstrekte persoonsgegevens. • technische maatregelen door The Sourcing Connection B.V. overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf. Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. The Sourcing Connection B.V. bewaart de persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met in achtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal The Sourcing Connection B.V. zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

• Het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jouverwerkt worden en met welk doel. • Inzagerecht. Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad. • Het recht op correctie en verwijdering. Je hebt het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven. • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten. • Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie. • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst. Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar isabel@tsc4you.com. Als jouw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden onderbouwd. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van Jouw verzoek bericht daarover van The Sourcing Connection B.V. Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met The Sourcing Connection B.V. en probeert The Sourcing Connection B.V. er samen met jou uit te komen. Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kun je contact met The Sourcing Connection B.V. opnemen. Uiteraard zal The Sourcing Connection B.V. ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van The Sourcing Connection B.V.